Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

“HASTA” KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
  1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca; kimlik, iletişim, meslek, görsel ve işitsel, şikayet ve talep, hukuki işlem, işlem güvenliği, SGK, fatura, finansal ve aile bireylerinize ilişkin bilgiler ile geçmiş ve mevcut doktor, sağlık özgeçmişi, hastalık, röntgen, MR görüntülemeleriniz, aşı, nabız, kan grubu, beden ölçüleri, doğum türü ve sebebi, ameliyat, tahlil, teşhis, tedavi gibi sağlık bilgileriniz ve genetik ve biyometrik verileriniz şeklinde tarafımıza ilettiğiniz ve tarafımızda bulunan diğer tüm kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Özel Hatem Hastanesi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Hatem”) tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; acil durum yönetimi süreçlerinin yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hasta ilişkileri süreçlerinin yönetimi, iletişim faaliyetlerinin yönetimi, talep ve şikayet takibi süreçlerinin yönetimi, yetkili kişi ve kurumlara bilgi verme, sağlık hizmetlerinin yönetimi ve denetimi, finansal faaliyetlerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis ve tedavi bakım hizmetlerinin yürütülmesi, koruyucu hekimlik, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesi, disiplin süreçlerinin planlanması ve icrası, Hatem tarafından sunulan hizmetlerin önerilmesi ve tanıtılması,  sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; açık rızanız alınmak koşuluyla veya “fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, ”bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartları dahilinde; özel nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanız dahilinde veya kanunlarda öngörülen hâllerde; ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla; açık rızanız aranmaksızın hasta yakınlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmaktadır. Aktarım yapılan kişi veya kurumlara ilişkin ayrıntılı açıklama Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

 

  1. Kaynak ve Hukuki Sebep

Tarafınızdan, yakınlarınızdan veya 3. kişilerden; fiziki, elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım yolu ile toplanan kişisel verileriniz; işbu metnin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi ile belirtilen kapsamda; “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak veya açık rızanız alınarak; özel nitelikli kişisel verileriniz ise 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi ve Yönetmelik ile belirtiği üzere; açık rızanız alınarak veya kanunlarda öngörülen hâllerde, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, açık rızanız aranmaksızın işlenmektedir.    

 

  1. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.hatemhastanesi.com.tr/ web adresimizde ve Hasta Hakları biriminde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu ’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile;  hatem.hastanesi@hs03.kep.tr KEP adresimize, kvkk@hatemhastanesi.com.tr e-mail adresimize; mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili form ile Allaben Mah. Kemal Köker Cad. No:41 (Ulu Camii Karşısı) Şahinbey/Gaziantep/Türkiye adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Hatem, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hatem tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

Acil Durumlar

Tıbbi ihtiyacınız olduğu tüm durumlarda 7/24 arayabilirsiniz.

Çalışma Takvimi

Pazartesi-Cuma 08.00 – 17:00
Cumartesi 08.00 – 12.00 
Pazar : Kapalı